مبدا نهال هلو ردتاپ ، کشور آمریکا است، قدرت رشد بالایی دارد  و یکی از ارقام پربازده درخت هلو می ­باشد. این رقم به سردی هوا در فصل